Țara Silvaniei
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

O pârghie, mai multe oportunități!

Asocierea unităţilor administrativ-teritoriale bazată pe principiul autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor de interes comun se constituie într-o pârghie esenţială în procesul de accelerare a dezvoltării şi eficientizării furnizării/prestării serviciilor dar și în ceea ce priveste coordonarea/planificarea politicilor publice locale de dezvoltare (dezvoltare socio-economică și teritorială durabilă). Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei prin scopul și obiectivele definite prin statutul acesteia, se poate înscrie ca și formă de cooperare intercomunitară ca organizație de cooperare cu mai multe scopuri/multiscop (“multi purpose”), apropiindu-se de modele ca cele din Franța, Olanda ori Marea Britanie pentru un raspuns comun și coerent valorificării resurselor teritoriale și o atractivitate teritorială mai puternică prin realizarea în comun de către membrii asociați a unor programe de dezvoltare de interes zonal ori regional în ceea ce privește atractivitatea și competitivitatea teritorială, promovarea și cooperarea internă și internațională teritorială ori stimularea activităților pentru diversificare economică.

Antrenăm resursă, promovăm oportunități de dezvoltare!

Misiunea:

Țara Silvaniei se defineste în jurul a doi piloni de intervenții: atractivitate și competitivitate teritorială și promovare, marketing teritorial și cooperare, câteva paliere specifice de intervenții acestor doi piloni, ca planificare și strategii, expertiză specifică și formare profesională ori definire/concept produs(e) teritorial(e) și valorificarea acestora pentru ameliorarea și creșterea atractivității teritoriale și parteneriatul comunitar prin dezvoltarea unor proiecte vin în susținerea misiunii organizaționale. O altă valoare în jurul căreia misunea se articulează este cooperarea internațională: o componentă transversală pentru fiecare pilon de intervenție și proiect, internaționalizarea atât a asociației ca organizație cât și cea a teritoriului prin proiecte specifice generând o valoare adaugată în ceea ce privește progresul în diverse procese ale dezvoltării teritoriilor și transferul de expertiză pentru o mai bună cunoaștere a instrumentelor care trebuie activate în dezvoltarea locală în întreaga sa globalitate, a actorilor publici și privați, naționali și internaționali ai acestor procese, a identificării eficiente a resurselor bugetare și fiscale ori a ingineriei de proiect prin exemple reușite ale proceselor de dezvoltare teritorială, schimb de bune practici în acest domeniu, precum și prin reflecții comune strategice și canal de promovare.